مونته گراپا بُرنده تر از شمشیر در مجموعه بی نظیر ارنست همینگوی