مونته گراپا بُرنده تر از شمشير در مجموعه بی نظير ارنست همينگوي - شرکت بازرگانی بیدار